Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Kê khai Thuế – Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp làm dự án chưa có doanh thu như thế nao ?

5/5 - (2 bình chọn)

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp thành lập và làm việc theo cơ chế đặc thù. Doanh nghiệp làm dự án.  Có thể xét đến một số ngành nghề cơ bản trong kinh doanh. Cụ thể: Xây dựng, làm dự án phần mềm, dự án giáo dục dự án khoa học… Trong thời gian thực hiện dự án, chưa hoàn thiện thi chưa có doanh thu. Vậy, toàn bộ chi phí phát sinh trong quãng thời gian đó sẽ được kê khai như thế nào? Báo cáo tài chính với năm chưa phát sinh cân xử lý như thế nào? Hãy cùng 1ketoan.com xem xét vấn đề này.

PHÂN BỔ CHI PHÍ

Việc kê khai chi phí Doanh nghiệp sẽ bao gồm 2 loại chi phí

 • Chi phí giá vốn: Được tính khi bắt đâu phát sinh hoạt động của Doanh nghiệp. Chi phí này của sản phẩm sinh ra doanh thu. Với những doanh nghiệp làm dự án, chi phí này tương đối lớn, bao gồm:
  • Nhân công trực tiếp làm ra sản phẩm của dự án, đặc biệt nếu là dự án phần mềm, nghiên cứu
  • Nguyên vật liệu sản xuất, xây dựng
  • Chi phí máy sản xuất hoặc phục vụ dự án
  • Các chi phí sản xuất chung khác
  • Tuy nhiên, cần lưu ý là dự án này chưa phát sinh doanh thu
 • Chi phí quản lý kinh doanh: Chi phí doanh nghiệp phát sinh không liên quan đến dự án
  • Chi phí nhân viên quản lý: là toàn bộ các chi phí phải trả cho nhân sự quản lý doanh nghiệp, bao gồm tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,… được hạch toán thông qua tài khoản 6421.
  • Chi phí vật liệu quản lý: là các khoản chi cho vật liệu dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp: văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ,… được hạch toán thông qua tài khoản 6422.
  • Chi phí đồ dùng văn phòng: chi phí chi cho các dụng cụ, đồ dùng văn phòng, được hạch toán thông qua tài khoản 6423
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định: là khoản khấu hao các tài sản cố định dùng chung cho doanh nghiệp như nhà cửa làm việc, máy móc thiết bị quản lý, vật kiến trúc,… được hạch toán thông qua tài khoản 6424
  • Thuế, phí và lệ phí: thuế môn bài, tiền thuê đất, các khoản phí, lệ phí khác,… được hạch toán thông qua tài khoản 6425
  • Chi phí dự phòng: dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được hạch toán thông qua tài khoản 6426
  • Chi phí dịch vụ mua ngoài: các khoản chi dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp: tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ,… được hạch toán thông qua tài khoản 6427.
  • Chi phí bằng tiền khác: các chi phí khác như chi phí hội nghị, công tác phí, tàu xe,… được hạch toán thông qua tài khoản 6428.

Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để đảm bảo việc Kê khai Thuế được chính xác

KÊ KHAI THUẾ VÀ BÁO CÁO TAI CHÍNH

Nhiều doanh nghiệp làm dự án nhưng chưa phát sinh Doanh thu. Với các khoản chi phí như vậy, với khi Kê khai Thuế va Báo cáo tài chính, chúng ta cần lưu ý như sau:

 • Các khoản chi phí phát sinh tạo ra sản phẩm nhưng  chưa xuất hóa đơn tính là chi phí giá vốn cho đến khi xuất hóa đơn mới được tính Thuế GTGT/ thu nhập doanh nghiệp
 • Các khoản chi phí quản lý kinh doanh được tính vào Kê khai Kỳ này
 • Có thể bảo lỗ trong điều kiện chưa có dự án nào được hoàn thành

Sau khi kê khai, đến khi các hóa đơn của dự án được nghiệm thu và xuất hóa đơn, lúc đó doanh nghiệp bắt đầu quyết toán và tính toán lại các khoản Thuế cho phù hợp.

>> Xem thêm kiến thức về Kế toán Thuế

Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để có Báo cáo tài chính hơp lý nhất

Comment here