Download Nghị định, thông tư hiện hành về phát hành, sử dụng hóa đơn

5/5 - (1 bình chọn)

Có rất nhiều thông tư, nghị định liên quan đến Kế toán và các lĩnh vực về Thuế, Hóa đơn mà kế toán viên cũng như chủ doanh nghiệp cần biết. Hãy cùng với 1ketoan.com liệt kê các Nghị định, thông tư hiện hành về viêc phát hành,sử dụng hóa đơn


Thông tư, nghị định hiện hành về phát hành hóa đơn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Mục đích: quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn

Ngày ban hành: 14/05/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011

>>Download Nghị định 51/2010/NĐ-CP tại đây

Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Mục đích : sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 51
Ngày ban hành: 17/01/2014
Ngày hiệu lực: 01/03/2014

>>Download Nghị định 04/2014/NĐ-CP tại đây

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mục đích: Hướng dãn thi hành nghị định 51 và nghị định 04

Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

Ngày ban hành: 31/03/2014
Ngày hiệu lực: 01/06/2014

>>Download Thông tư 39/2014/TT – BTC tại đây

Thông tư 37/2010/TT-BTC


Mục đích: Hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ngày ban hành: 18/03/2010
Ngày hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

>>Download Thông tư 37/2010/TT-BTC tại đây

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Mục đích: Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngày ban hành: 14/03/2011
Ngày hiệu lực: 01/05/2011

>>Download Thông tư 32/2011/TT-BTC tại đây

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra các nghị định, thông tư hiện hành về phát hành, sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp – Kế toán viên có thể tham khảo thêm các thông tin về văn bản chứng từ tại đây

>> Biểu mẫu văn bản pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *