Văn bản thuế tổng hợp năm 2022 [Cập nhật mới nhất hiện nay]

5/5 - (5 bình chọn)

Trong những năm qua, ngành Thuế không ngừng có những bước tiến, cải cách, thay đổi diện mạo và ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa, thân thiện với người dân. Càng ngày càng nhiều chính sách mới được ban hành có ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến hoạt động kinh tế trong và ngoài nước. Chính sách thuế hiện nay của Nhà nước ta được cụ thể hóa thông qua các văn bản chính sách thuế, gồm 3 loại Văn bản thuế cơ bản: 

 • Luật thuế: là văn bản quy phạm pháp luật mang tính quyền lực cao nhất trong 3 loại, quy định các nội dung liên quan đến thuế
 • Nghị định về thuế: là văn bản quy phạm quy định 1 số điều trong Luật về Thuế do chính phủ ban hành (nghị định dùng để hướng dẫn luật)
 • Thông tư về thuế: do bộ Tài chính ban hành, là quy phạm pháp luật dùng để giải thích, hướng dẫn những quy định về thuế có trong Văn bản Nghị định và Luật (thông tư dùng để hướng dẫn nghị đinh)

Dưới đây là danh sách 1ketoan.com tổng hợp  các văn bản chính sách thuế cập nhật mới nhất hiện nay.

van-ban-thue-moi-nhat-2022

Văn bản Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu hay còn gọi tắt là thuế quan. Đây là loại thuế áp dụng đối với một số loại mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất/nhập khẩu. Riêng về loại thuế này, hiện nay có một số văn bản thuế như sau:

 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (năm 2016)
 • Luật hải quan (năm 2014, đã được sửa đổi bởi Luật số 71/2014/QH13)
 • Nghị định 87/2010/NĐ-CP và nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 107/2016/QH13 về thuế Xuất Nhập khẩu
 • Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (sửa đổi bổ sung ở NĐ 125/2017/NĐ-CP)
 • Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 • Thông tư 128/2016/TT-BTC về miễn giảm thuế XK với sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm từ tái chế, xử lý chất thải theo NĐ 19/2015/NĐ-CP về bảo vệ môi trường
 • Thông tư 10/2015/TT-BTC về miễn thuế NK với linh kiện sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần ưu tiên nghiên cứu chế tạo
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XNK và quản lý thuế với hàng hóa XNK (sửa đổi bổ sung ở TT 39/2015/TT-BTC)

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt, mang tính chất xa xỉ do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam. Một số văn bản thuế về Thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

 • Luật 27/2008/QH12 thuế TTĐB (sửa đổi ở Luật 70/2014/QH13, Luật 71/2014/QH13, Luật 106/2016/QH13) hoặc văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016
 • Nghị định 108/2015/NĐ-CP (sửa đổi ở NĐ 14/2019/NĐ-CP)
 • Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế
 • Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 108/2015/NĐ-CP bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản Thuế GTGT

Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định khái niệm thuế giá trị gia tăng như sau:

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

Một số văn bản về Thuế Giá trị gia tăng:

 • Luật 13/2018/QH về thuế GTGT (sửa đổi ở Luật 31/2013/QH13, Luật 71/2014/QH13, Luật 106/2016/QH13)
 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn các luật thuế
 • Nghị định 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định thuế
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết các luật thuế
 • Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, Tiêu thụ đặc biệt, Quản lý thuế
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 100/2016/NĐ-CP VÀ NĐ 12/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT
 • Thông tư 72/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT với người nước ngoài
 • Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
 • Thông tư 134/2014/TT-BTC về nộp thuế, hoàn thuế GTGT với máy móc nhập theo dự án đầu tư
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN với cá nhân kinh doanh và sửa đổi các thông tư thuế
 • Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
 • Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT
 • Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
 • Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT
 • Thông tư 82/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
 • Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập kinh doanh tại Việt Nam

Văn bản Thuế bảo vệ môi trường

Nhằm điều tiết vấn đề ô nhiễm môi trường, thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất có hoạt động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh. Các văn bản thuế quy định về Thuế bảo vệ môi trường:

 • Luật thuế bảo vệ môi trường (năm 2010)
 • Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 (sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012) hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Thuế TNDN

Là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước, là loại thuế bắt buộc và là nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Các văn bản quy định hiện nay:

 • Luật 14/2008/QH12 về thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Luật 32/2013/QH13 sửa bổ sung Luật 14/2008/QH12 về thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Luật 71/2014/QH13 sửa đổi các luật thuế
 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP chi tiết các luật thuế
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định thuế
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết một số luật thuế
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 100/2016/NĐ-CP và NĐ 12/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN với cá nhân có kinh doanh; sửa bổ sung các thông tư thuế
 • Thông tư 135/2013/TT-BTC áp dụng thí điểm thuế TNDN với tổ chức tài chính vi mô
 • Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 92/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN
 • Thông tư 212/2015/TT-BTC về chính sách thuế TNDN theo NĐ 19/2015/NĐ-CP về bảo vệ môi trường
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi các thông tư thuế
 • Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi các thông tư thuế
 • Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế với công nghiệp hỗ trợ
 • Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam

Thuế TNCN

Được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan. Quy định tại:

 • Luật 04/2007/QH12 về Thuế thu nhập cá nhân
 • Luật 26/2012/QH13 sửa đổi 04/2007/QH12 về thuế thu nhập cá nhân
 • Luật 71/2014/QH13 sửa đổi một số luật thuế
 • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn các luật về thuế thu nhập cá nhân
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định thuế
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết một số luật thuế
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về Thuế thu nhập cá nhân
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC VỀ về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế
 • Thông tư 128/2014/TT-BTC về giảm thuế thu nhập cá nhân làm việc tại khu kinh tế
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và TNCN với cá nhân có kinh doanh; sửa bổ sung các thông tư thuế
 • Thông tư 95/2016/TT- BTC hướng dẫn đăng ký thuế
 • Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế

Thuế sử dụng đất

Thuế sử dụng đất là loại thuế mà người sử dụng đất phải nộp trong quá trình sử dụng đất.

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 • Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (năm 1993)
 • Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp ( sửa đổi ở Nghị định 21/2017/NĐ-CP )

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 • Luật 48/2010/QH12 về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật 48/2010/QH12 về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên.

 • Luật thuế tài nguyên (năm 2009, được sửa đổi bổ sung bởi Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014)
 • Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/3010 (được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) hướng dẫn luật thuế tài nguyên

Văn bản về Phí và lệ phí

Là khoản thu dùng để bù đắp chi phí khi Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức khác cung cấp dịch vụ công hoặc thực hiện công việc quản lý nhà nước.

 • Luật phí và lệ phí (năm 2015)
 • Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 hướng dẫn thi hành luật phí và lệ phí
 • Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019)

Quản lý thuế

Một số văn bản thuế quy định tại: 

 • Luật quản lý thuế 2019 (hiệu lực từ 01/07/2020)
 • Nghị định 126/2020 hướng dẫn luật Quản lý thuế 2020
 • Nghị định 125/2020 hướng dẫn về xử phạt vu phạm hành chính về thuế
 • Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (hiệu lực 10/04/2019)

Trên đây là tổng hợp những Văn bản chính sách thuế cập nhật mới nhất 2022, nếu quý vị còn có những thắc mắc, vui lòng liên hệ 📞 0888.005.630 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ.

Xem thêm Chính sách Thuế ban hành mới nhất [Tổng hợp năm 2022]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *