Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về Thang bảng lương

2/5 - (1 bình chọn)

Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về Thang bảng lương sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương.

Nội dung chính

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau:

1. Bổ sung Điều 8 Chương III như sau:

Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động

Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:

“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tải về

[maxbutton id=”1″ url=”https://drive.google.com/open?id=17FBp1tBGqOmz5v0jJlA2KMbmt2kpfD55″ text=”NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP” ]

[maxbutton id=”1″ url=”https://drive.google.com/open?id=19m1HdjZ9yDx7xt1wB1j_C8by84auhvU3″ text=”NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP” ]

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *